O projektu

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

 

Spolek Koukol v obilí realizuje projekt Mýdlárna Koukol,

reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/17_129/0010287, který je podpořen z Evropské unie Operačního programu zaměstnanost.

 

 Eu

Cílem projektu

Cílem projektu je vznik nového environmentálního sociálního podniku Mýdlárna Koukol ve Volfarticích a jeho ekonomická stabilizace. Novou podnikatelskou aktivitou podniku je prodej ručně za studena vyráběných přírodních mýdel. Cílem projektu je vytvoření 3 nových pracovních míst pro osoby znevýhodněné na trhu práce a zajištění správného obhospodařování péče o louky 14,5 ha v okolí fary, které povede ke zvýšení druhové pestrosti rostlin a živočichů tohoto místa.

 

Očekávané výsledky projektu

 

 • Vznik nového environmentálního sociálního podniku, který chceme nadále dlouhodobě provozovat.
 • Vznik nových 3 pracovních pozic pro znevýhodněné osoby na trhu práce (ZZO, osoby pečující o malé děti, osoby nad 50 let)
 • Otevření nového e-shopu.
 • Z nové mýdlárny vytvořit ekonomicky, environmentálně a sociálně velmi dobře prosperující podnik, jehož zisky budou zpětně použity na vzdělávací a osvětovou činnost spolku Koukol a rekonstrukci fary ve Volfarticích.
 • Prodej přírodních mýdel, svíček, samovýroba mýdel.
 • Do budoucna prodej macerovaných bylinných olejů.
 • 14, 5 ha farních luk správně obhospodařených, na nichž bude dobře zajištěna druhová pestrost.
Číst článek
SOCIÁLNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ PRINCIPY

 

1.1     Environmentální prospěch

Mýdlárna Koukol technologií výroby přírodních mýdel a všemi svými produkty přispívá ke zlepšování životního prostředí.

Spolek Koukol k výrobě přírodních mýdel potřebuje divoké druhy bylin, které tradičně rostly a rostou na stráních podhorských luk. Tyto byliny získává samosběrem na 14,5 ha luk, které jsou ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Volfartice a zajištuje, aby tyto louky byly ekologicky obhospodařovány a divoké druhy bylin zde stále rostly, čímž konkrétně přispívá k zachování druhové pestrosti luk a pastvin. Mýdlárna Koukol pečuje o 14, 5ha farních luk, aby na nich byla zachována co největší druhová pestrost.

Tyto byliny Mýdlárna Koukol zpracovává ekologicky šetrným způsobem do přírodních produktů:

 • Všechny produkty (mýdla, svíčky, atd.) jsou vyrobeny z čistě přírodních zdrojů a neznečišťují vodu a životní prostředí. Voda, která byla použita v domácnostech při mytí přírodními mýdly, může být bez čištění použita na zalívání květin a zahrady, protože tato mýdla neobsahují žádné škodlivé látky již dříve v přírodě neobsažené.
 • Mýdlo je vyráběné metodou za studena, tedy reakcí olejové a vodní fáze při teplotě kolem 30°C. Je to postup, který je šetrný k výživným látkám, minerálům a vitamínům obsaženým v rostlinných olejích. Výroba za studena mýdlům zajišťuje maximální uchování všech výživných složek, tento technologický postup zajišťuje i zcela minimální odběr energie.
 • Mýdla nenarušují přirozený ochranný film pokožky a nevysušují (pH 8). Pleť je po umytí přírodním mýdlem hebká, vláčná a pružná. Pleť ošetřují nezanášejí póry.
 • Vědomě přispíváme k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji, zejména vodou.
 • Zohledňujeme environmentální princip ve všech fázích podnikání, tzn. při výrobě výrobků nebo poskytování služeb včetně environmentálně příznivého úřadování.
 • Úspěšnost naplňování environmentálního přínosu podnikatelské aktivity je pravidelně hodnocena.
 • Užíváme bezobalovou techniku. Informace je na mýdle obsažena pouze na proužku papíru slepeného kolem mýdla, kde jsou zákonné informace vytištěny.

1.2     Sociální prospěch

 • Mýdlárna Koukol bude zaměstnávat více než 30% zaměstnanců ze znevýhodněných skupin a tím přispívat ke zvyšování zaměstnanosti osob ze znevýhodněných skupin. Zaměstnanci jsou pravidelně a systematicky informováni o chodu podniku, výsledcích hospodaření a naplňování společensky prospěšných cílů; zaměstnanci jsou zapojení do rozhodování o směřování podniku.
 • Principy environmentálního podniku jsou veřejně deklarovány také na mydlarnakoukol.cz.
 • Podnik bude zajišťovat dlouhodobé vzdělávání a individuální rozvoj pracovních kompetencí svých zaměstnanců.
 • Abychom tuto práci mohli všichni dobře vykonávat, budeme se snažit v době přípravy provozu dobře přizpůsobit pracovní prostředí a zejména vytvořit zaměstnancům kratší pracovní dobu. Počítáme i s flexibilitou změn, při onemocněních, nutnosti navštívit lékaře apod. Proto bude v podniku zaměstnáno více osob na kratší úvazky.

1.3     Ekonomický princip

Více než 51% zisku podniku bude reinvestováno do rozvoje environmentálního podniku a naplňování jeho deklarovaných společensky prospěšných cílů a environmetálních cílů.

Tržby z prodeje našich vlastních výrobků a služeb na celkových výnosech firmy tvoří více než 30%.

Hlavní předmět podnikání:

 • Prodej mýdel v provozovně, zásilkami, pomocí trhů i e-shopem
 • Samovýroba mýdel jako workshop spolu s námi v naší provozovně
 • Prodej svíček máčenek

1.4     Rozdělování zisku

Společnost bude reinvestovat minimálně 51% z čistého zisku ročně společnosti do svého rozvoje, rozvoje lokality a rozvoje svých zaměstnanců. Konkrétně to v praxi bude znamenat toto rozdělení zisků:

52% - Fond: Rozvoj firmy, školení a profesní růst zaměstnanců, odměny zaměstnanců, nákup nových výrobních strojů a pomůcek

10% -  Fond: pro spolek Koukol na vzdělávací činnost kroužky nebo výukové programy starých řemesel

10% -Fond:  Farnost Volfartice -fond opravy fary

23% - Spolek Koukol

1.5     Nezávislost v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích

Naše manažerské řízení je nezávislé na externím zřizovateli. Spolek Koukol je nezávisle fungující společnost, nejsme závislí na veřejné správě ani jiném ekonomickém subjektu.

1.6     Místní prospěch

 • Environmentální sociální podnik vyrábí také pro místní spotřebu a podporuje rozvoj místní ekonomiky.
 • Environmentální sociální podnik zaměstnává obyvatele z území Libereckého kraje a Ústeckého kraje a obyvatele z území MAS.
 • Environmentální sociální podnik spolupracuje s lokálními aktéry z území Libereckého kraje a Ústeckého kraje a lokálními aktéry na území MAS.
 • Sociální podnik bude zaměstnávat obyvatele z místního regionu.
 • Sociální podnik bude spolupracovat s místními aktéry trhu, městy, úřady, neziskovými organizacemi.
Číst článek
2 položek celkem